Leheküljed

Tööjõud

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

,

• Riigiportaalis ettevõtjale töökeskkonnast ja personalist
http://www.eesti.ee/est/teemad/ettevotja/tookeskkond_ja_personal
• Sotsiaalministeeriumi koduleht http://www.sm.ee
• Töökeskkonna ja töösuhete infoportaal abiks töötajale ja tööandjale www.tööelu.ee, noorte ja alaealiste töötamisest http://www.tooelu.ee/et/Toosuhted/eritingimustega-tootajad/noored-ja-alaealised-tootajad
• Palga ja maksude kalkulaator http://palk.crew.ee
• Maksu- ja Tolliameti kodulehel töötava koolinoore maksustamise kohta http://www.emta.ee/index.php?id=21325
• Eesti Töötukassa Iseteenindus http://iseteenindus.tootukassa.ee/toopakkuja
• EURES Eestis http://www.eures.ee
• Europassi keskus http://www.europassikeskus.ee
• CV Online’i kodulehekülg http://www.cv.ee
• Noorte online CV-keskkond http://www.stardiplats.ee
• Õpilasmaleva veebilehekülg http://www.malev.ee/
• Tööjõuportaal lühiajalisteks töödeks https://goworkabit.com/
• Euroopa Personalivaliku Amet (EPSO) http://europa.eu/epso/
• Rajaleidjas noorele töömaailmast http://www.rajaleidja.ee/too/
• Eesti Noorteportaal http://www.noorteportaal.ee/
• Personaliüritused: Võti tulevikku http://www.vt.ee/ ja Teeviit http://www.teeviit.ee/
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koduleheküljel alustavale ettevõtjale Töötasu, maksud ja Tööõigus
• Ettevõtlusteatri õppefilm "Maksutarkus" https://www.youtube.com/watch?v=Y6Se-45Zg6Y ja töölehed http://ettevotlusteater.eu/wp-content/uploads/2013/07/T%C3%B6%C3%B6leht-Maksutarkus.pdf
• Eesti Satistikaameti kodulehel sotsiaalstatistika alajaotuses tööturg http://pub.stat.ee

 


RÕK
Tööjõud

Õpitulemused

Kursuse lõpul õpilane:
1) oskab hinnata enda võimeid ja vastutust, töötades ühel ametikohal õpilasfirmas;
2) oskab vormistada elulookirjeldust ja töökohataotlust.

Õppesisu
Tööjõud ja tööhõive. Tööturg. Palgad. Töötaja, juhi ja alluva rollid. Töölevõtu vestlus, CV koostamine. Töösuhteid reguleerivad õigusaktid.

Haridus- ja Noorteamet