Leheküljed

Ettevõtlikkuse üldideaal

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt

Ühiskond kestab ja areneb kiiremini tänu ettevõtlikele inimestele. Sellised inimesed saavad hakkama nii enda kui kogukonna elu korraldamisega, oskavad töötajana oskuslikumalt märgata ja haarata võimalustest ning just selliste inimeste eestvedamisel luuakse ühiskonnas lisaväärtus kas ärilistes või sotsiaalsetes ettevõtmistes. Selleks et nii koolis kui kodus sihipäraselt noortes vastavaid hoiakuid ja oskusi kujundada, on vaja kokku leppida – milline on ettevõtlik inimene?

Võrrelnud erinevate maade (Šotimaa, Norra, Soome, Kanada jt) kogemusi ettevõtlusõppe eesmärkide sõnastamisel, otsustati Ettevõtlusõppe Mõttekojas:

 •         sõnastada ettevõtliku inimese ideaal nelja üldisema märksõnana;
 •         kirjeldada ideaali üldisemad märksõnad lahti isikuomaduste/hoiakute ja oskustena;
 •         vanuseastmeti määratleda kompetentsid/õpitulemused.

Ettevõtliku inimese ideaali isikuomaduste/hoiakute ja oskuste sõnastamisel kasutati baasmaterjalina Euroopa Komisjoni eestvedamisel ekspertide poolt kokkulepitud termineid ja definitsioone; Soome, Norra ja Šotimaa haridusstrateegilisi dokumente ning arvestati Eesti tänast konteksti.


Ettevõtliku inimese ideaali sõnastus

Mõtleb loovalt

 • On uudishimulik, avatud ja õpihimuline
 • Oskab leida uusi ideid/lahendusi
 • Oskab probleeme loovalt lahendada ning tehtud vigadest õppida
 • Oskab märgata ja kasutada globaalseid võimalusi

Algatab julgelt

 • On motiveeritud ja iseseisev
 • Julgeb mõelda suurelt ja ambitsioonikalt ning seada kõrgeid eesmärke
 • Tahab saavutada parimat
 • Julgeb otsustada ja katsetada

Tegutseb arukalt

 • On sihikindel oma eesmärgini jõudmisel
 • Oskab ennast ja ümbritsevat ning tehtud valikuga kaasnevaid tagajärgi adekvaatselt hinnata
 • Oskab teadlikult kavandada ja kasutada ressursse
 • Oskab luua suhteid ja teha koostööd

Vastutab hoolivalt

 • Arvestab inimeste ja keskkonnaga enda ümber
 • Tegutseb vastutustundlikult
 • Tuleb toime ebaõnnestumise ja määramatusega

Joonis. Ettevõtliku inimese ideaal

 

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet