Leheküljed

Ettevõtlusõppe mõiste kujunemine

Viimati täiendati kasutaja Moonika Kukk poolt

Teatav varieeruvus eksisteerib ka ettevõtlusõpet puudutavas ingliskeelses terminoloogias. 1989. aastal läbi viidud uurimusest [1] selgus, et Suurbritannia teadlased kasutasid rohkem väljendit „enterprise education“, samal ajal kui USA ja Kanada erialakirjanduses oli kasutusel valdavalt „entrepreneruship education“. Eesti keelde on mõlemad väljendid tõlgitavad ettevõtlushariduse või ettevõtlusõppena.

Kuid teadlased on tuvastanud, et erinevatel mandritel kasutatud terminoloogias on ajalooliselt olnud ka teatav sisuline erinevus. On leitud [2], et Suurbritannias ja Iirimaal kasutatava enterprise/enterprising education eesmärk on arendada ettevõtlikke (enterprising) ja ettevõtlikult käituvaid inimesi ning otsida mooduseid tõstmaks inimeste enesekindlust ja eneseusaldust, kasutades selleks sobilikke aktiivõppe meetodeid. Samal ajal on aga Põhja-Ameerikas kasutusel olnud entrepreneurship education programmid suunatud eelkõige ettevõtluse (entrepreneurship) edendamisele ning õppe raames keskendutakse eelkõige väikeettevõtete arengu toetamisele või suurkorporatsioonides töötavate juhtide teadmiste arendamisele. Kuna eesti keeles ei ole terminite tõlkimisel võimalik täpset vahet teha, tuleb materjalide interpreteerimisel jälgida väga täpselt artikli konteksti mõistmaks, missugust ettevõtlushariduse tahku autorid mõelnud on. Samas tõdevad erinevad autorid, et aja möödudes ning uurimuste ja teadustööde ning ettevõtlusõppe programmide arvu kasvades on vahe terminites erinevate mandrite kirjanduses vähenenud ning tänapäeval kasutatakse mõlemat ingliskeelset terminit enamasti sünonüümidena.

--------------------------------------------------------------------------------

[1] Kyrö, P. (2006). The continental and Anglo-American approaches to entrepreneurship education – differences and bridges. International Entrepreneurship Education: issues and newness by Allan Fayolle and Heinz Klandt, UK: Edward Elgar Publishing Limited, USA: Edward Elgar Publishing, Inc.

[2] Garavan, T., O’Cinnéide, B. (1994). Entrepreneurship education and training programmes: a review and evaluation. Journal of European Industrial Training. Part I. Vol 18, No 8, 3-12. Part II, Vol 18, No 11, 13-21.

Haridus- ja Noorteamet