Leheküljed

Andmemudel

Viimati täiendati kasutaja Martin Sillaots poolt

, , ,


IMS LOM andmemudel koosneb kahest osast. Esimeses osas tutvustatakse andmeid, mis on kooskõlas IEEE LOM standardiga. Teises osas kirjeldatakse IMS metaandmete modifikatsioone. Käesoleval kursusel piirdume IMS ja IEEE ühisosa tutvustamisega.

Andmemudel esitab metaandmete hierarhilise struktuuri. Elemendid on jagatud üheksasse põhigruppi. Andmemudeliga võib põhjalikumalt tutvuda internetis aadressil http://www.imsglobal.org/metadata/imsmdv1p2p1/imsmd_infov1p2p1.html. Alljärgnevalt on esitatud metaandmete tabeli lühikokkuvõte:


1. general - õpiobjekti, kui tervikut, kirjeldav info

1.1. identifier - unikaalne identifikaator

1.2. title - õpiobjekti nimi

1.3. catalogentry - ressursside kogumiku nimi

1.3.1. catalog

1.3.2. entry

1.4. language - õpiobjekti keel

1.5. description - õpiobjekti sisukirjeldus

1.6. keyword - õpiobjekti võtmesõnad

1.7. coverage – õpiobjektiga valdkond

1.8. structure; - õpiobjektiga struktuuri iseloom (näiteks hierarchical)

1.9. aggregationlevel – õpiobjekti mahukus (näiteks 1 - üksik html leht, 2 - illustreeritud html, 3 html lehed + sisukord, 4 - kursus)

2. lifecycle - õpiobjekti ajalugu ja hetkeseis

2.1. version - versiooni number

2.2. status - hetkeseis (näiteks draft, final, ...)

2.3. contribute - panustajad ja kaasautorid

2.3.1. role - panuse tüüp (näiteks autor, toimetaja, ...)

2.3.2. centity - panustaja nimi või loetelu (tähtsaim esimesena, kui autor, siis ainult 1)

2.3.3. date - panustamise kuupäev

3. metametadata - õpiobjekti kirjeldust kirjeldavad andmed

3.1. identifier

3.2. catalogentry

3.2.1. catalog

3.2.2. entry

3.3. contribute

3.3.1. role – näiteks metandmete kirjeldaja, avaldaja, moderaator

3.3.2. entity – metandmetesse panustaja nimi

3.3.3. date – metaandmete loomise või muutmise kuupev.

3.4. metadatascheme – mis standardile metaandmed vastavad.

3.5. language – metaandmete keel

4. technical - õpiobjekti tehnilised iseloomujooned

4.1. format – õpiobjekti faili andmetüüp (näiteks video/mpeg, text/html, ...)

4.2. size - õpiobjekti maht baitides

4.3. location – viide õpiobjekti asukohale

4.4. requirement - õpiobjektile ligipääsemise tingimused

4.4.1. type - tingimuse tüüp (näiteks operating system, browser)

4.4.2. name - nõutud vahendi nimi (näiteks any, microsoft internet explorer, ...)

4.4.3. minimumversion - nõutud vahendi min versiooni number

4.4.4. maximumversion - nõutud vahendi max versiooni number

4.5. installationremarks - märkused õpiobjektile vajaliku tarkvara installeerimiseks

4.6. otherplatformrequrements - muu info riist- ja tarkvaraliste nõuete kohta (näiteks souncard)

4.7. duration - õpiobjekti mahamängimise aeg sekundites

5. educational - õpitööga seotud parameetrid

5.1. interactivitytype - interaktiivsuse tüüp (näiteks active, expositive, ...)

5.2. learningresourcetype - õpiobjekti tüüp (näiteks exercise, simulation, diagram, figure, table, narrative text, exsam, experiment, problem statement, self assesment).

5.3. interactivitylevel - interaktiivsuse tase (näiteks very low, ... very high)

5.4. semanticdencity - subjektiivne hinnang õpiobjekti kasulikkusele, võrreldes selle mahuga

5.5. intendedenduserrolle - õpiobjekti sihtgrupp (näiteks teacher, leaner, author, ...)

5.6. context - keskkond, kus objekti kasutatakse (näiteks higher education, university first cycle, ...)

5.7. typicalagerange - kasutajate vanusevahemik (vabas vormis)

5.8. dificulty - raskustase põhisihtgrupile (very easy, ... very difficult)

5.9. typicallearningtime - õpiobjekti läbimise kestus (näiteks 01:30:00)

5.10. description - selgitus, kuidas õpiobjekti kasutada - õpilugu

5.11. language - kasutuskeel

6. rights - ressursi kasutamise tingimused

6.1. cost - kas ressursi kasutamine on tasuline (näiteks yes, no)

6.2. copyrightandotherrestrictions - kas ressursil on autorikaitse (yes, no)

6.3. description - kasutamisõiguste täiendavad kommentaarid – näiteks litsentsi nimi

7. relation - õpiobjekti seosed teiste õpiobjektidega

7.1. kind - seose liik (näiteks ispartof, haspart, ...)

7.2. resource - viide seotud ressursile

7.2.1. identifier - teise ressursi identifikaator

7.2.2. description - teise ressursi lühikirjeldus

7.2.3. catalogentry - teise ressursi kataloogi nimi

7.2.3.1. catalog

7.2.3.2. entry

8. annotation - õpiobjekti kommentaarid

8.1. person - kommenteerija nimi

8.2. date - kommenteerimise kuupäev

8.3. description – kommentaari sisu

9. classification - õpieesmärkide klassifikatsioon

9.1. purpose - klassifikatsiooni ülesanne (näiteks discipline, skill level, ...)

9.2. taxonpath - klassifikatsiooni erinevad järjekorrad

9.2.1. source - klassifikatsiooni nimi (näiteks, õppekava, mitteformaalne, ...)

9.2.2. taxon - klassifikatsiooni struktur (kuni 9 taset)

9.2.2.1. id - klassifikaatori identifikaator

9.2.2.2. entry - klassifikaatori nimi

9.2.2.3. description - klassifikaatori lühikirjeldus

9.2.2.4. keyword – klassifikaatori võtmesõnadHaridus- ja Noorteamet