Leheküljed

LRE LOM-is on fikseeritud järgmiste väljade sõnavara:

 1. õpiobjekti tüüp
 2. sihtgrupp
 3. õpikontekst
 4. klassifikatsioon

Õpiobjektide tüübid

Õpiobjektide on jagatud kahte suuremasse gruppi nende keerukuse ja sisu alusel:

 1. õpiressursid – mahukamad materjalid
 2. meediaobjektid – puhtalt ühe meedia vahendusel esitatavad väiksemad failid.

Õpiressursside tüübid on järgmised:

 1. application – õpiotstarbeline arvutitarkvara
 2. assessment - hindamisvahend, mille eesmärk on hinnata õpilase oskusi ja teadmisi
 3. broadcast - raadio või TV saate salvestus 
 4. case study – krupitööl põhinev juhtumi esitlus ning analüüs
 5. course – kogumik, mis koosneb mitmest eritüübilisest ja seostatud õpiobjektist
 6. drill and practice - harjutused, lühikesed praktilised ülesanded
 7. educational game – mäng, mis on samaaegselt lõpus ja õpetav
 8. enquiry-oriented activity – õpiobjekt mille kasutamisel eeldab õpilaste omapoolset informatsiooni otsimist internetist.
 9. experiment - objekt mille sees leiab aset tegevus või operatsioon 
 10. exploration - avastuslikku õpet soosiv õpimaterjal
 11. glossary - sõnavara või mõistete lühiseletused
 12. guide - juhend või käsiraamat
 13. lesson plan - tunni kava või kirjeldus nii õpetajatele kui ka õpilasetele 
 14. open activity - avatudtegevus
 15. presentation - esitlus, enamasti ühe inimese ettekannet toetavad materjalid
 16. reference - üldised infoallikad: andmebaasid, sõnaraamatud, entsüklopeediad
 17. role play – rollimäng 
 18. simulation - materjal, mis kirjeldab protsesse virtuaalsete objektide abil
 19. tool - vahendid õpiobjektide ja muude materjalide loomiseks
 20. weblog - üksikisiku või grupi veebipäevik
 21. web page - veebileht või nende kogum
 22. wiki - kollektiivseks loominguks mõeldud veebilehekülg
 23. other web resource – muu veebiallikas
 24. ohter – muu ressursitüüp

Meediaelementide (learning asset) tüübid on järgmised:

 1. audio – helisalvestus või noodikiri
 2. data - andmetabel
 3. image – foto
 4. model - joonis või diagramm
 5. text – puhas tekst
 6. video

Tüüpide rohkusest hoolimata võivad mõned eesti õpetajatele harjumuspärased tüübid puududa. Samas on piir erinevate tüüpide vahel suhteliselt hägus. Esineb osalist dubleerimist. Samuti kirjeldavad mõned õppematerjali tüübid pigem materjalide kohaletoimetamise meediumit.

Sihtgrupp

 1. Author – õpiobjekt on mõeldud abivahendina teiste õppematerjalid eloomiseks.
 2. Counsellor – õpiobjekt on mõeldud õppe- või kasvatustegevust nõustavale inimesele.
 3. Learner – õpiobjekt on orienteeritud õppijale.
 4. Manager – õpiobjekt on mõeldud isikule, kes haldab e-materjale (näiteks haridustehnoloog).
 5. Parent – õpiobjekt on mõeldud lapsevanematele.
 6. Teacher – õpiobjekt on juhendmaterjal õpetajale.
 7. Ohter – muu sihtgrupp.

Enamasti on õppematerjalid orienteeritud otse õpilastele. Teine populaarsem sihtgrupp on õpetajad. Neile on orienteeritud igasugused õpilood ja tunni ning kursuse kavad. Muud sihtgrupid on vähem levinud.

Õpikontekst

 1. pre-school - alusharidus
 2. compulsory education – üldharidus (alg-, põhi- ja keskkool)
 3. special education - erivajaduslik
 4. vocational education – kutseharidus
 5. higher education - kõrgharidus
 6. distance education - kaugõpe
 7. continuing education - täiendõpe
 8. professional development – ametialane areng
 9. library - raamatukogu
 10. educational administration - haridusjuhtimine
 11. policy making - hariduspoliitika
 12. ohter - muu

Enamasti keskenduvad repositooriumid ühe konkreetse õpikonteksti vajaduste rahuldamisele. Näiteks enamasti on teineteisest lahus üldhariduskoolidele ja ülikoolidele orienteeritud õpiobjektid.

Klassifikatsioon

LRE LOM võimaldab paralleelselt kasutada erinevaid klassifikaatoreid, kuid erinevates repositooriumides säilitatud metaandmete ühildumise eesmärgil soovitatakse ühe klassifikaatorina kasutada LRE Thesaurust (http://www.xplora.org/ww/en/pub/insight/interoperability/learning_resource_exchange/metadata.htm) ning selle kaudu märkida õpiobjekti seost õppeainetega. LRE Thesaurus on oma olemuselt fikseeritud sõnavara. Klassifikaatorite temaatika on niivõrd mahukas, et seda käsitleme eraldi peatükis.

Haridus- ja Noorteamet