Ajalugu

RAAMATUD: Ülevaatamine

RAAMATUD

Viimati täiendati kasutaja Kadi Vellner poolt


Ettevõtlus:
1. Minu esimene äri (2012) Ajakirjade Kirjastus. Autor Erik Ehasoo ja pildid Ott Vallik. Eelkooliealistele ja esimese klassi lastele.
2. Ettevõtlus I (2006) Kirjastus Külim OÜ. Autorid Asko Miettinen, Juhan Teder. Raamatu sihtrühmaks on eelkõige üliõpilased, kelle õppe-kavadesse kuulub ettevõtluse õppeaine. Sobib ka ettevõtte rajamist kavandavatele või ka juba ettevõtte käivitamiseni jõudnud isikutele.
3. Ettevõtlus II (2008) Kirjastus Külim OÜ. Autorid Lasse Rikkinen, Asko Miettinen, Juhan Teder. Õpik on koostatud eelkõige alustava ettevõtja seisukohalt.
4. 40 Ärinippi (2011) Äripäev. Koostaja Väinu Rozental. Koostatud 40 Äripäevas ilmunud artiklist.

Ettevõtte alustamine:
5. Kuidas hakata ettevõtjaks (2009) Äripäev. Autor Elo Odres. Oma firma loojale suunatud raamat annab praktilist infot, kuidas koostada äriplaani, leida rahastajad ning jõuda võimalikult kiiresti ja valutult ideest kasumini.
6. Ettevõtluse alused (2005) Kirjastus Ilo AS. Autor Monika Pramann Salu. Õpik-käsiraamat on heaks vahendiks kompaktse ülevaate ning esmase praktilise teabe saamiseks ettevõtluse vallas. Raamatust saab ülevaate ettevõtluse aluste ja toimimise põhimõtete kohta. Sisaldab praktilisi ettevõtlusnäiteid elust enesest.
7. (pdf) Ideest eduka ettevõtteni (2008) SA Innove. Koostajad Rein Sirkel, Kaire Uiboleht, Juhan Teder, Monika Nikitina-Kalamäe. Raamat alustab üldisema ülevaatega ettevõtlusest, ettevõtjatest ja ettevõtluskeskkonnast. Sisaldab ülesandeid, mis teevad õppimise mitmekesisemaks.
8. Loovustehnikad: 77 viisi ideede leidmiseks (2009) Äripäev. Autor Elina Tolmats. See raamat sobib ettevõtjale, juhile, õpetajale, tudengile ehk kõikidele, kes soovivad läheneda probleemi lahendamisele uudsel moel hetkeks unustades piirangud ja taotledes hoopiski enamat.
9. Äriplaan ühel lehel (2009) Äripäev. Autor Jim Horan. Raamatuga on kaasas CD-plaat, millel hulgaliselt harjutusi, näidisäriplaane ning kalkulaatorid finantsprognooside ja -analüüside tegemiseks.
10. Äriplaani koostamine (2010) Äripäev. Autor Linda A. Cyr. Iga ettevõte – olgu see alustav firma, senise firma laiendamine, tütarettevõtte loomine või projekt senise ettevõtte sees – vajab äriplaani, et oma ainulaadses konkurentsitihedas keskkonnas tuule purjedesse saada. Äriplaani koostamine on aeganõudev protsess, kuna hästi koostatud plaanil on mitu peatükki ja see sisaldab ulatuslikku infot. Oma ettevõtte või projekti jaoks äriplaani koostades peab hoolega mõtlema mitmetele küsimustele – kes on tarbijad ja konkurendid, kui palju raha pead investeerima ja millist tulu loodad. Ja see pole sugugi kõik!
11. Eelarve koostamine: asjatundlikud lahendused igapäevastele probleemidele (2010) Äripäev. V. G. Narayanan. See raamat selgitab eelarve koostamise protsessi. Uuritakse eelarvestamise eeliseid, erinevate eelarvete liike ja nende koostamise võimalusi ning kulude liigitamise viise, mis on eelarve koostamisel olulised. Tutvustakse praktilisi samme tegevus- ja investeerimiseelarve koostamiseks ning otsustamiseks,et kuidas reageerida siis, kui sinu osakonna tegelikud töötulemused ei vasta eelarves kirjapandule.
12. (pdf) Ärinõustamise hea tava(2010) Nõustajad ja koostajad EAS, EKA, BDA Consulting, Direktor.
13. Lühiajaline finantskavandamine (1996) Külim. Lühiajalise finantskavandamise metoodika, situatsioonid ja nende analüüsid ning praktiliseks tööks vajalikud eelarvete vormid.
14. Sissejuhatus keskkonnapoliitikasse (2000) TTÜ Kirjastus. Autor Jaanus Kiili. Teose eesmärk on veenda lugejat, et kõik valdkonnad, mida töös puudutatakse, moodustavad kokku üheainsa terviku - keskonnapoliitika. Need valdkonnad on lihtsalt ühe terviku erinevad aspektid.
15. Maailma roheline ajalugu (2009) Varrak. Autor Clive Ponting. Autor vaatleb inimkonna ajalugu keskkonna seisukohalt – kuidas loodus on mõjutanud tsivilisatsioonide teket ja kuidas inimkond on maakera muutnud - ning jõuab järeldusele, et praegusel kombel jätkates ootab globaalset tsivilisatsiooni paratamatult ees häving, mille see on endale ise kaela tõmmanud. Autor pigem osutab ohtlikele suundumustele ja kirjeldab olukorda, kui püüab välja pakkuda lahendusi.
16. Sissejuhatus majandusteooriasse II (2009). Autorid Karl Homann ja Andreas Suchanek. Raamat on järjeks 2008.a. õppevahendile «Sissejuhatus majandusteadusesse». Raamatu struktuur oma kolme peatükiga on väga ilmekas tõend laiemast lähenemisviisist majandusteadusele võrreldes varasemate õpikutega.

Juhtimine:
17. Projektijuhtimine (2001) Külim. Autor Algis Perens. Põhjalikult vaadeldakse kolme olulist projektijuhtimise edutegurit: organisatsiooni (peatükid projekti mõistest ja liikidest, projekti sidumisest põhiorganisatsiooniga, projektrühma ülesehitusest), inimesi (peatükid projektijuhist, meeskonnast, tellijast jt projektiga seotud inimestest ning rühmadest) ja meetodeid (peatükid projekti käivitamisest, projekti eesmärkidest, plaanimisest, projekti juhtimisest, projektitöö vahenditest). Lisatud on väike projektijuhtimise terminite seletussõnastik.
18. Organisatsioon ja juhtimine (2008) TTÜ Kirjastus. Autor Raoul Üksvärav. Esmakordselt 1992. a ilmunud teose kolmas, täiendatud trükk. Käesolevasse trükki on lisatud mitmeid olulisi üksikküsimusi, nagu organisatsiooni käekäik, inimvara rakendamine, mõjutusmall, ametiredel, tegutsemine välismaal, menetluskeskne käsitlusviis, vaimne kapital, teadusorganisatsioon jt.
19. Juhi innustavad ideed (2009) Äripäev. Koostanud Kristo Kiviorg. Oma juhikogemustest räägivad ja näpunäiteid jagavad mitmed tippjuhid, uusi lähenemisi tutvustavad tunnustatatud õppejõud, koolitajad ja konsultandid nii Eestist kui ka välismaalt.
20. (pdf) Mis toimub ettevõttes? Ettevõtte hindamine ja arendamine (2008) SA Innove. Autorid Merle Varendi, Juhan Teder. Käesolev õppematerjal keskendub ettevõtte tegevuse eri külgede analüüsimise ja hindamise erinevate tahkude käsitlemisele. Peatükkide lõpus on ülesanded, mis aitavad teooriat paremini praktikaga siduda.
21. Strateegia audit. Läbimõeldud sõjaplaanid äris (2003) EBS. Autor Priit Karjus. Raamat püüab pakkuda vastuseid järgmistele juhtimisküsimustele: Kuidas teha ennast turul võitmatuks? Kuidas käituda tuleviku ja määramatusega, et vastata turukäitumisele läbimõeldud sõjaplaanidega? Kuidas mõista, millal konkurent on võidetav? Kuidas kasutada kavalust ja sättida võitu konkurentide järgi? Raamat sobib õppematerjaliks Eesti kõrgkoolide õppureile, tutvumiseks majandushuvilistele gümnasistidele ning käsiraamatuks ettevõtjaile.
22. Strateegia käsiraamat (2007) Äripäev. Autor Richard Koch. Raamatu esimene osa keskendub äriüksuse strateegiale ning on tee-ise-tüüpi käsiraamat, aidates sammhaaval luua just enda äriühingule sobiv strateegia. Teine osa keskendub korporatiivstrateegiale. Kolmas osa koosneb lühiesseedest strateegiliste mõtlejate teemal. Need on inimesed, kellelt on autori arvates kõige enam õppida. Neljas osa koosneb samuti esseedest, käsitledes strateegilisi kontseptsioone, tööriistu ja tehnikaid. Raamatu viies osa vaatleb strateegilisi muutusi 21. sajandil, keskendudes kasvava tulu, võrgu ja neti mõjudele.
23. Strateegiline juhtimine (2003) Külim. Autorid Jaak Leimann, Per-Hugo Skärvad, Juhan Teder. Raamat annab ülevaate strateegilise juhtimise põhialustest, sisaldades nii strateegilise juhtimise raudvara kui ka viimaseid suundumusi selles vallas. Peamine tähelepanu on pööratud protsessi-, konkurentsi- ja Eesti ettevõtete tegevuspraktika kesksele strateegiakäsitlusele.
24. Pisiettevõtja käsiraamat (2009) Kirjastus ILO AS. Autor Olavi Kärsna. Füüsilisest isikust ettevõtja, osaühingu ainuomanik-juhataja ja loovisik leiavad sellest raamatust juhiseid ja julgustust ettevõtlusega tegutsemise kõikide protseduuride ja etappide läbimiseks alustamisest lõpetamise või ettevõtte üleminekuni. Selgemaks saavad maksukohustused, nõuded raamatupidamisele ja suhtlemine maksuametiga. Käsitletakse pankroti ja vastutuse põhitõdesid.
25. Juhtimise argipäev (2009) TEA Kirjastus. Autorid Ingeborg Baustad ja Åge Sørsveen. praktiline raamat juhtidele. Raamat annab vastuse küsimustele: Mis on tegelikult juhtimine? Millised on juhtide ülesanded? Mida teevad juhid, kui nad juhivad? Milliseid tulemusi juhtidelt oodatakse? See raamat aitab juhil oma argipäeva mõista ja sellega paremini toime tulla. Autorid vaatlevad: Millised ülesanded ja väljakutsed juhi argipäeva mõjutavad? Miks kujuneb argipäev just selliseks nagu ta kujuneb ja kuidas juht sellele ise kaasa aitab? Kuidas saab juht ise oma argipäeva paremaks, efektiivsemaks, õpetlikumaks ja arendavamaks muuta?
26. Disainijuhtimise alused (2010) Eesti Disainikeskus. Auror Kathryn Best. Kasulik käsiraamat kõigile, kes otsivad sissejuhatavat infot disainiprojektide, meeskondade ja protsesside juhtimise põhimõtete kohta. Raamatu näol on tegu kasuliku tööriistaga nii loomemajanduses töötavatele professionaalidele kui ka disainirakendamishuviga ettevõtjatele ja disainivaldkonna üliõpilastele.

Turundus:
27. Kötleri turundus. Kuidas luua, võita ja valitseda turgusid (2002) Pegasus. Autor Philip Kötler. Autor võtab kokku oma 30 aasta pikkuse konsultatsiooni- ja uurimustöö tulemused ja kogemused ning pakub kauaoodatud ja olulisi turundusjuhiseid nii firmajuhtidele kui ka üliõpilastele. Tegemist on ajakohase käsitlusega, mis rajaneb kogu maailmas laineid löönud loengute materjalidel.
28. Positsioneerimine: võitlus mõistuse pärast (2003) Eesti Ekspressi Kirjastus. Autorid Al Ries, Jack Trout. Maailma turunduse läbimurdeline teos, käsitlus, mis muutis igaveseks turunduse sisu ja olemuse. Võitlus inimese tähelepanu köitmise pärast nõuab oskusi ja teadmisi.
29. Teadlik turundus (2010) Tartu Ülikooli Kirjastus. Toimetanud Andres Kuusik. TÜ majandusteaduskonna õppejõudude ja doktorantide koostatud, kogu turundusvaldkonna temaatikat hõlmav, lugejasõbralikult struktureeritud ja rohkete praktiliste näidetega raamat on kasulikuks abivahendiks igale müügiga tegelevale inimesele, rääkimata tema asjakohasusest turundusinimestele, juhtidele ja firmaomanikele.
30. (pdf) Ettevõtted tehnoloogiatihedas majanduses: kuidas tulla toime rahvusvahelises ärikeskkonnas ja kujundada tarvilikke kompententse EBS. Käsiraamat on sündinud EW ISME projektipartnerite ja erinevate Eesti ekspertide koostöö tulemusena.

Tööturg:
31. Personalijuhtimine (2005) Külim. Autor Ruth Alas. Raamat annab ülevaate strateegilisest personalijuhtimisest, personalijuhtimise eesmärkidest ja kõige olulisematest personalijuhtimise valdkondadest. Neljas, parandatud ja täiendatud trükk.
32. Personalijuhtimine (2001) Tartu Ülikooli Kirjastus. Autor Kulno Türk. Raamat neile, kes tahavad mõista ja lahendada juhtimise nüüdisaegseid probleeme organisatsioonis.
33. Sissejuhatus majandusteooriasse (2005) Tartu Ülikooli Kirjastus. Autorid Raul Eamets, Anneli Kaasa, Helje Kaldaru, Eve Parts, Viktor Trasberg. Õpik ülikoolidele.

Ärieetika:
34. (pdf) Eetikakoodeksite käsiraamat (2007) Eesti Keele Sihtasutus. Koostajad Toivo Aavik, Külli Keerus, Kristi Lõuk, Ants Nõmper, Aive Pevkur, Leno Saarniit, Kadri Simm, Margit Sutrop, Margus Tõnissaar, Aire Vaher,  Ivo Volt. käsiraamat sisaldab endas ülevaadet eetikast ning sellistest olulistest mõistetest nagu kutse ehk professioon, õigus, religioon, etikett jne. Samuti leiab lugeja raamatust huvitava ülevaate eetikakoodeksite ajaloost – seda nii Vana-Kreeka päevilt kui lähiminevikus. Lähemalt lahatakse teemat, miks on eetikakoodeks üleüldse vajalik.
35. Sissejuhatus ärieetikasse (2003) Külim. Autor Mari Meel.
36. Eetika. Õiget ja väära avastamas (2005) TÜ Eetikakeskus. Autor Louis P. Pojman. Raamat on mõeldud ülikoolide sissejuhatavate eetikakursuste kuulajatele.

Toetavad raamatud:
37. (pdf) Käitumine klassiruumis (2011) Ecoprint AS. Autor Bill Rogers. Tõhusa õpetamise, käitumisjuhtimise ja kolleegitoe käsiraamat.
38. (pdf) Tunne tööd Eesti kaubandus-Tööstuskoda. Koostajad Siim Raie, Tiia Randma, Ene Rammo. Juhendmaterjalid õppekäigu läbiviimiseks ettevõtesse.


Haridus- ja Noorteamet